Signa Cor Laboratory
 
 
Регистриране на ST епизоди със SIGNA-Lyzer

1.Електрокардиографски отвеждания
Добре известно е, че колкото повече отвеждания се използват за регистриране на ST промени, толкова по-чувствителен е методът. Както е показано в няколко изследвания, значими ST промени могат да се наблюдават само в едно от всичките 12 отвеждания, като останалите остават неповлияни.

В системата Signa-Lyzer се използват четири независими отвеждания. Те са подбрани така, че да представят възможно най-пълно сърцето от всички страни. Те много приличат на стандартните прекордиални отвеждания V1, V3, V4 и V6.

2.Обработка на сигнала
Само анализатори с определени параметри могат да се използват за измерване на ST сегмента. Най-важният параметър е долната гранична честота на усилвателя. Според изискванията възприети от стандарта (EN601-2-47) тя трябва да е под 0.05 Hz или други определени изисквания във временната област, които практически са еквивалетни на изискванията в честотната област . Това изискване се отнася в общия случай за аналоговите филтри. Цифровата обработка на сигнала позволява да се получи достоверна почти неизкривена форма на ST сегмента и в същото време стабилна изоелектрична линия без артефакти. Наличието на дрейф на нулевата линия поради изикването на стандарта затруднява значително анализа на електрокардиограмата, като практически големи епизоди от нея не могат да се анализират изобщо. Увеличаването на честотата на среза въвежда минимални изкривявания, които не са значими, но за сметка на това подобрява рязко качеството на записа. В Signa-Lyzer се използва хибриден аналого-цифров филтър с нулева фазова характеристика, което дава много ниски изкривявания заедно с много добра стабилност на изоелектричната линия.

3.Измерване на ST
3.1. Автоматично измерване
Измерването на ST се извършва автоматично на 60 ms след точката J на QRS комплекса за всеки комплекс. Предполага се, че изоелектричната линия е на 20 ms преди Q-вълната. Усредняват се измерванията от последните 70 QRS комплекса и в графиката за ST се отпечатва по една точка за всяка минута. Това означава, че всяка точка от тази графика е достоверна, свободна от артефакти и представя усреднената стойност на ST за една минута (в съответствие със широко приетата практика, че ST промените са достоверни, ако съществуват поне една минута).

3.2. Ръчно измерване
Ръчно и по-прецизно измерване може да се направи върху екрана с помощта на измервателния курсор.
По-долу са дадени препоръките за ръчно измерване, отразени в документа ACC/AHA Gudelines for Ambulatory Electrocardiography (A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Prаctice Guidelines). Journal of American College of Cardiology, Vol.34, No3, 1999.

Преводът е дословен.
Измерванията трябва да се правят върху епизоди с нормален синусов ритъм. Базовата линия, спрямо която се измерва ST сегмента, не трябва да има отклонения, по-големи от 1мм (0,1мв). Обичайната морфология в идеалния случай трябва да е плавно издигащ се ST сегмент с положителна, добре изразена Т вълна. Плосък ST сегмент комбиниран с обърната Т вълна все още може да бъде интерпретиран. Спадащ надолу или огънат като черпак ST сегмент трябва да се избягва. Височината на R вълната трябва да е по-голяма от 10 мм в избраното за анализ отвеждане. Отвеждането, избрано за анализ на исхемия, не бива да има Q вълна > 0,04 сек или забележими изкривявания на базовата линия.
Пациенти, чието стандартно ЕКГ показва лявокамерна хипертрофия, предварително възбуждане, ляв бедрен блок или неспецифични вътрешнокамерни забавяния на възбуждането по-големи от 0,1 сек не са подходящи за ST изследвания с амбулаторна електрокардиография (Холтер). Промени в ST сегмента при пациенти с десен бедрен блок могат да бъдат интерпретирани, особено в левите прекордиални отвеждания. Лекарства, такива като digoxin и някои антидепресанти, изкривяват ST сегмента и правят невъзможен анализа му.
Показалецът се поставя в областта на PQ интервала, където е референтната точка за нулева линия. След това се намира точката J - края на QRS комплекса и оттам на разстояние от 60 до 80 мсек се измерва амплитудата на ST сегмента.
За да се диагностицира исхемия, трябва да има последователно следните промени: плосък или с наклон надолу ST сегмент с измерена депресия >0,1мв, като епизодът трябва да съдържа постепенно начало и край на ST промените и продължителността да не е по-малка от 1 мин. Всеки епизод на преходна исхемия се разграничва от друг такъв чрез участък с нормализиран ST сегмент с продължителност минимум 1 мин. Много изследователи предпочитат поне 5-минутен интервал, за да се разграничат 2 епизода. Ние препоръчваме 5-минутен интервал, защото краят на един епизод и началото на друг отнемат по физиологични причини най-малко една минута .
Епизодите с ST депресия се характеризират така: определяне на началото и края, големината на отклоненията и сърдечната честота преди и по време на епизода.


3.3. Артефакти
Автоматичното измерване на ST понякога може да бъде опорочено от много силни артефакти. Грешната интерпретация на ST промените може да се избегне чрез визуално сравнение и ръчно измерване. Повякога, специално в случаите на много висока сърдечна честота, измерените стойности на ST не са истински поради трудността да се избере реално ниво на изоелектричната линия. Това е един сложен проблем за компютъра, но може да се каже същото и за интерпретацията от човек. Внимателното ръчно измерване с графичния курсор може да реши този проблем. Важно е да се отбележи, че такава грешка води до фалшиво-положителна класификация, но реални ST промени не могат да бъдат изпуснати.

4.Маркиране на ЕКГ епизоди с ST промени
В системата Signa-Lyzer нивата на ST сегмента, при които се регистрира елевация или депресия, са съответно 2 mm (200 mV) и 1 mm (100 mV) отклонение поне в един от четирите ЕКГ канала. Отклоненията се измерват спрямо типичното ниво на ST сегмента, получено по време на обучението на апарата. Signa-Lyzer регистрира ST промени само когато има промени в нивото на ST спрямо началното ST ниво. Измерванията се правят независимо в четирите канала, като се представят и четири отделни графики за сравнение и достоверно заключение.

Освен четириканалните записи на ST промените, системата Signa-Lyzer предлага и така наречените екстремални записи - отделно могат да се видят записи с максималните стойности на ST депресията и елевацията в четирите канала, регистрирани по време на цялото изследване.

5. 12-те реконстуирани отвеждания
При четириканален запис в системата може да се реконструират 12-те стандарти отвеждания по математически път. (Виж. 12-отв) Когато, се отвори прозорец с 12-те отвеждания, всички усреднени ST измервания правени в основния прозорец се преизчисляват за всяко от 12-отвеждания. Те се показват на съответния ред в прозореца на 12-те отвеждания.

© 2023 Signa Cor Laboratory. All Right Reserved.