Signa Cor Laboratory
 
 

Синтезирани стандартни 12-канални отвеждания
В стандартната електрокардиограма има информационен излишък. Например от всичките 12 отвеждания само 8 са независими, а останалите 4 се получават чрез изчисление - така наречения Уилсънов централен терминал е точно това - така се получават усилените периферни отвеждания. От електрофизиологична гледна точка също има съображения, които позволяват да се твърди, че стандартната ЕКГ е проекция на електрическата активност на дипол, разположен в торса. Един дипол може да бъде представен само с 3 ортогонални компоненти X, Y и Z. Ортогоналните електрокардиографски отвеждания (Frank, McFee и др.(1) представят именно активността на този дипол.

Възможността да се синтезира 12-каналната стандартна електрокардиограма от 3 ортогонални отвеждания е показана още през 70-те години (2,3), като синтезирана кардиограма успешно е използвана в ежедневната клинична практика. Не са забелязани някакви съществени диагностични различия спрямо оригиналната електрокардиограма.

В класическите Холтер системи се използват обикновено два канала, като няма стандарт кои да са те - различни фирми използват най-различни отвеждания. За диагностика на ритъмните нарушения два канала са напълно достатъчни - вторият канал е за справка дали няма артефакт, а е действително ритъмно нарушение. Навлизането на Холтер методиката за диагностика на исхемичните нарушения изисква повече канали за да се диагностицира достоверно една исхемия.
В системата Signa-Lyzer се използват 4 независими ЕКГ отвеждания, като те обхващат добре цялата прекордиална област. Исхемичните нарушения се наблюдават много добре и възможността да бъде изпуснато ST изменение е много малка. Самите отвеждания, които се използват според номенклатурата на Am.Heart Assoc. (4) са съответно канал 1 до 4, CS4, CX6, CS6, CS3 (фиг.1).


До известна степен тези отвеждания наподобяват съответните V-отвеждания. ST промените се диагностицират ясно. Въпреки това представянето на ЕКГ във вид на 12 стандартни отвеждания би улеснило многократно интерпретирането на информацията и би поставило лекаря в привична среда.
Многочислени изследвания във фирма Сигна Кор Лаб. показаха, че е възможно достоверно синтезиране на стандартните 12 отвеждания от тези четири независими отвеждания, използвани при Холтер изследването. При синтеза беше използвана база данни от 72 индивида, на които бяха снети стандартната ЕКГ и тази на Холтер системата. Чрез метод на векторите на отвеждане и многомерна регресия (5,6), бяха синтезирани оптимални трансформационни коефициенти, които дават съвсем задоволителна за целите на изследването точност. Освен статистически методи за оценка, всички записи бяха прегледани от специалист кардиолог визуално и всички случаи на съществени разлики бяха обсъдени внимателно. Крайното заключение е, че синтезираните 12 отвеждания могат да бъдат ползвани като подпомагаща информация при интерпретацията на Холтер записите.

Предложената методика е реализирана в Холтер-системата на фирмата Signa-Lyzer v.4.2.1.8. Тя позволява без да се поставят допълнителни електроди, при 4-канален запис да се получат и привичните образи на 12-те стандартни отвеждания.

Ограничения:
- Холтер апаратите имат ограничен честотен диапазон до 40 Hz и това снижава амплитудите на пиковете в ЕКГ - R,Q,S зъбци.
- На таблицата се виждат усреднените корелационни коефициенти между синтезираните и истинските 12 отвеждания. Вижда се, че най-лошо се синтезират отвежданията aVL, ІІІ и V2.

Отвеждания
I
II
III
aVR
aVL
AVF
V1
V2
V3
V4
V5
V6
Коеф. кор.
0.87
0.94
0.73
0.92
0.58
0.89
0.82
0.79
0.98
0.98
0.99
0.98


- Прецизна количествена диагностика на Q, R и S вълни трябва да се прави внимателно. Като клинично доказателство трябва да се използва само истинската 12 канална ЕКГ.

Литература:
1. Frank Frank, E. (1956) An accurate clinicaly practical system for spatial vectorcardiography. Circulation, 13, 737-749.
2.Dower, G.E., Machado, H.B., Osborne, J.A. (1980) On deriving the electrocardiogram from the vectorcardiographic leads. Clin. Cardiol., 3, 87-95.
3. Dower, G.E. (1984) The ECGD: A Derivation of the ECG from VCG leads. J. Electrocardiol., 17, 189-192.
4. Exercise Standards.(1995) Circulation; 91, 580
5. Levkov, Ch. (1987) Orthogonal electrocardiogram derived from the limb and chest electrodes of the conventional 12-lead system. Medical & Biol. Engineering & ComputingMBEC, 25, 155-164.
6. Левков Ч. (1987) Инженерно осигуряване на автоматизирана електрокардиография. Дис. Труд Докт. Техн. Науки. София

© 2023 Signa Cor Laboratory. All Right Reserved.